1

Project

De uitdaging in de stad

1 miljoen woningen klimaatbestendig bouwen

Verdichting als kans In de komende jaren wordt er veel nieuwe woningen ge­bouwd in bestaand stedelijk ge­bied. Hoe zou het zijn als elke nieuwe verdichtingsopgave in Nederland aantrekkelijk, duurzaam en klimaat­bestendig wordt gebouwd?
Een ontwikkeling die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering? Extra woningen die zelfs bijdragen aan het stadsklimaat? Deze krant laat zien hoe verdichting kan samengaan met klimaatadaptatie.

Voor wie? StraaDkrant 4 is voor opdrachtgevers van gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers tot particulieren. Zij nemen het initia­tief tot (woning)bouw en kunnen klimaatadaptatie een onderdeel la­ten zijn van de uitvraag. Tegelijker­tijd biedt de krant inspiratie voor beleidsmakers, ontwikkelaars en ontwerpers om klimaatbestendig te bouwen.

 

2

Ambitie

Waar leg je de lat?

Bepaal je ambitie

Scannen en checken De impact van klimaatverandering verschilt per stad, per wijk en soms zelfs per straat. Hoe weet je met welke effecten je rekening moet houden in jouw plangebied? Breng hiervoor eerst in beeld of jouw locatie gevoelig is voor overstroming, wateroverlast, bodemdaling, hitte of droogte.

Niets doen is geen optie Houd in gedachten dat door verdichting én klimaatverandering de situatie sowieso zal verslechteren. Je zal dus maatregelen moeten nemen om in ieder geval de huidige situatie in stand te houden.

Bepaal je ambitie Nu je weet waar de kwetsbare plekken in het plangebied liggen, kun je vervolgens SAMEN met andere partijen in het gebied of op een locatie de klimaatambities bepalen. Je kunt  hierbij uitgaan van risicobeheersing of van wensbeelden.

 

Stel een klimaatprofiel op Een klimaatprofiel ontstaat door bovenstaande drie stappen onder elkaar te zetten. Het klimaatprofiel laat in één oogopslag de prioriteiten en klimaatopgaven voor dit gebied zien. Jouw klimaatopgave is het verschil tussen niets doen en je ambitie.

3

Borgen

Zet je klimaatambitie om in actie

Borg je ambitie in de initiatieffase

Durf te vragen Uit de praktijk blijkt dat het cruciaal is om klimaatadaptatie in de initiatieffase van een ruimtelijke ontwikkeling een vaste plek te geven. In de uitvraag ligt de sleutel tot succes: want als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders. Daarnaast is het tijd voor een nieu­we mindset, waarbij niet toetsen maar samenwerken centraal staat in het uitvraagtraject. Samen weet je meer! Door de dialoog met de markt te starten in een vroeg stadium kan je geza­menlijk de scope aanscherpen en mede-eigenaarschap creëren.

Ken je kaders Er is meer mogelijk dan je denkt! Door slim gebruik te maken van juridische en beleidsinstrumenten kun je klimaatadaptatie borgen in de verschillende planfasen van de gebiedsontwikkeling. Zorg dat je ambities integraal zijn verankerd en bewaak de samenhang tussen de verschillende instrumenten

4

Inspireren

Doe het klimaatbestendig

Vier kansrijke ontwikkelstrategiën

Bekijk de opgave in samenhang Door vanaf de start de verdich­tings-, mobiliteits- én klimaatop­gave in samenhang te bekijken kom je tot slimme combinaties met meerwaarde. Zo kent elk gebied zijn eigen aanpak en biedt elk ge­bied kansen om klimaatbestendig te verdichten. Hieronder staan per thema de bouwstenen op een rij waarmee de stad klimaatadaptief kan worden verdicht.

 

De klimaatbestendige stad De verbeelding neemt je mee naar de klimaatbestendige stad van de toekomst. Een verouderd be­drijventerrein, een ov-knooppunt, een na-oorlogse woonwijk en een bereikbaar dorp zijn verdicht, het mobiliteitsnetwerk is aangepast en er zijn tal van klimaatmaatregelen genomen. De beelden laten zien dat ver­dichting en klimaatadaptatie prima samengaan én zelfs bijdragen aan een aangename en gezonde leef­omgeving.

 

straaDteam

Samenwerken in de netwerksamenleving

BoschSlabbers

    070-3554407

   info@bsla.nl

Buro Bergh

    06-17383549

   floor@burobergh.nl

meer info? of wil je een krant bestellen? neem dan contact met ons op!

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving.

In 2013 nam Bosch Slabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien.

De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk- naar kunnen- kennis, tijd en/of geld in om deze vijf uitgaves mogelijk te maken.